Czy szpitale mogą się reklamować?

Czy szpitale mogą się reklamować?

Szukasz specjalistów od Marketingu Medycznego?

Reklama w ochronie zdrowia budzi wiele kontrowersji i pytań. W artykule omówimy zasady i ograniczenia marketingu dla szpitali oraz sprawdzimy, jakie formy promocji są dopuszczalne. Zapoznamy się także z dobrymi praktykami reklamy medycznej oraz analizą potencjalnych zagrożeń i pułapek związanych z działaniami promocyjnymi w branży medycznej.

Regulacje prawne dotyczące reklamy w ochronie zdrowia

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa, że reklamy placówek medycznych nie mogą wprowadzać w błąd, zawierać nieprawdziwych informacji ani sugerować, że dana usługa medyczna jest bezpłatna, jeśli tak nie jest. Reklamy szpitali czy przychodni muszą jasno informować odpłatności za konkretne świadczenia zdrowotne. Placówki medyczne mogą się reklamować, prezentując fakty dotyczące zakresu udzielanych świadczeń, standardów, kwalifikacji personelu oraz sprzętu, jakimi dysponują.

Reklamy lekarzy i specjalistów również podlegają pewnym rygorom. Zgodnie z ustawą nie mogą one sugerować, że dany lekarz ma kwalifikacje specjalistyczne, jeśli takowych nie uzyskał. Reklama może natomiast promować posiadane przez lekarza doświadczenie, dorobek naukowy czy członkostwo w prestiżowych towarzystwach medycznych. Przepisy dopuszczają promowanie indywidualnych gabinetów lekarskich, jednak reklama taka nie może sugerować wyższości danego lekarza nad innymi.

Zasady reklamowania usług medycznych w Polsce mają na celu ochronę pacjentów przed wprowadzającymi w błąd informacjami oraz zapewnienie rzetelnego obrazu oferty placówek i lekarzy. Chociaż ustawa zezwala na reklamę, nakłada pewne ograniczenia, których przestrzeganie jest konieczne, aby reklama była zgodna z prawem.

Według wskazań Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej, działania marketingowe obejmujące aspekty z zakresu opieki zdrowotnej nie powinny obejmować:

 • jakichkolwiek zachęt lub bodźców zachęcających do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych;
 • szczegółów na temat metod, ich skuteczności i czasu trwania leczenia oraz nadmiernych obietnic i potocznych określeń;
 • wzmianek cen i sposobu płatności (poza informacjami podanymi na stronach internetowych lub specjalnych numerach telefonu informacyjnego);
 • danych na temat jakości sprzętu medycznego.

Te wytyczne pośrednio zachowują związek z działalnością szpitali, w których pracują lekarze.

szpital a reklama w internecie

Przykłady dopuszczalnych form reklamy dla szpitali

Dopuszczalne formy reklamy szpitali w polskim prawieNiedopuszczalne formy reklamy szpitali w polskim prawie
Informacje o lokalizacji i dostępności usługReklama wprowadzająca w błąd pacjentów
Opis zakresu oferowanych usług medycznychReklama wykorzystująca wizerunek pacjentów bez zgody
Współpraca z innymi placówkami medycznymiObietnice nierealnych efektów leczenia
Informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu personeluPromocje cenowe wprowadzające w błąd
Informacje o certyfikatach i akredytacjachPorównania z konkurencją wprowadzające w błąd
Wymienianie sprzętu i technologii używanych w szpitaluReklama wykorzystująca niewłaściwe środki przekazu

Content marketing i edukacja pacjentów

Jedną z najbardziej efektywnych i etycznych form promocji szpitali i placówek medycznych jest content marketing. Polega on na tworzeniu i publikowaniu wartościowych treści, takich jak artykuły, poradniki czy infografiki, które odpowiadają na potrzeby informacyjne pacjentów i edukują ich w zakresie zdrowia.

Content marketing, w ramach marketingu medycznego, ma wiele zalet. Przede wszystkim, dostarczając rzetelnych i przydatnych informacji, buduje zaufanie pacjentów do danej instytucji medycznej i jej ekspertów. Ponadto, poprzez odpowiadanie na nurtujące pacjentów pytania, pomaga im w podejmowaniu decyzji związanych ze zdrowiem i staje się źródłem praktycznej wiedzy. Skuteczny content marketing sprawia, że pacjenci chętniej korzystają z usług placówki, która go stosuje.

Dobrze przygotowane treści na temat zdrowia i medycyny, publikowane przez szpitale i przychodnie, pełnią ważną funkcję edukacyjną. Pomagają pacjentom zrozumieć zalecenia lekarskie, proces diagnostyczny czy sposoby radzenia sobie z chorobami przewlekłymi. Wiarygodne informacje na tematy medyczne dostępne w Internecie mogą wspierać lekarzy w procesie leczenia i rehabilitacji pacjentów.

Content marketing, stosowany odpowiedzialnie i z poszanowaniem zasad etyki, jest skuteczną i pożądaną formą promocji usług medycznych. Pozwala na budowanie trwałych relacji z pacjentami opartych na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Placówki stosujące content marketing mogą liczyć na lojalność i rekomendacje swoich pacjentów.

Wykorzystanie social media

Szpitale mogą także korzystać z social media do promocji swoich usług, informowania pacjentów o nowościach czy dzielenia się sukcesami. Profile w mediach społecznościowych pozwalają na przekazywanie treści związanych z szeroko pojętą tematyką zdrowia i medycyny, edukowanie użytkowników oraz budowanie świadomości marki. Ważne jednak, by zamieszczane treści były rzetelne, oparte na faktach i cechowały się odpowiedzialnością.

Należy rozsądnie dobierać kanały komunikacji i jej ton. Powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców i charakteru placówki. Profile nie powinny służyć tylko promocji usług, ale także edukacji i budowaniu społeczności wokół tematyki zdrowotnej. Ważne, aby zadbać o jakość i różnorodność publikowanych treści. Oprócz informacji o bieżącej ofercie czy nowym sprzęcie medycznym warto udostępniać artykuły edukacyjne, porady specjalistów, ciekawostki ze świata medycyny.

Konieczne jest odpowiednie moderowanie profili i szybka reakcja na komentarze. Należy również dbać o ochronę prywatności pacjentów zgodnie z obowiązującymi regulacjami i wytycznymi. Placówki medyczne powinny korzystać z dobrodziejstw social mediów, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności i odpowiedzialności.

Social media mogą być skutecznym narzędziem do budowania wizerunku nowoczesnego szpitala dbającego o komunikację z pacjentami i społecznością. Jednak niewłaściwe ich wykorzystanie może zaszkodzić reputacji placówki, dlatego kluczowe znaczenie ma profesjonalne podejście do obecności w mediach społecznościowych.

Marketing szeptany i relacje z pacjentami

Budowanie relacji z pacjentami oraz marketing szeptany (ang. word-of-mouth marketing) to kolejne efektywne metody promocji. Szpitale mogą zachęcać pacjentów do dzielenia się swoimi doświadczeniami i rekomendowaniem usług innym, np. poprzez opinie online.

Dobre relacje z pacjentami są kluczowe dla sukcesu każdej placówki medycznej. Zadowoleni klienci lojalni wobec szpitala będą polecać jego usługi znajomym. Dlatego warto dbać o doświadczenia pacjentów na każdym etapie korzystania z usług. Kluczowe jest miłe i empatyczne podejście personelu, wysoka jakość świadczonych usług, poszanowanie czasu i potrzeb klientów.

Placówki medyczne mogą dodatkowo zachęcać pacjentów do dzielenia się opiniami w internecie, zarówno na własnych stronach, jak i na portalach z recenzjami. Pozwala to na dotarcie do potencjalnych nowych klientów, a także monitorowanie poziomu satysfakcji obecnych pacjentów i szybką reakcję w przypadku negatywnych opinii.

Marketing szeptany można wspierać, prosząc zadowolonych klientów o polecenie placówki znajomym. Warto również aktywnie zachęcać do wypełniania ankiet satysfakcji, które pozwolą na poznanie opinii pacjentów i wprowadzenie ewentualnych usprawnień. Placówki medyczne powinny pamiętać, że ich reputacja buduje się przede wszystkim na pozytywnych doświadczeniach klientów, którzy stają się ambasadorami marki.

Skuteczna komunikacja i dobra opinia pacjentów to filary promocji szpitali. Marketing szeptany oraz rzetelne opinie w internecie mogą być bardzo efektywnymi i wiarygodnymi formami reklamy. Oparcie strategii marketingowej na zadowoleniu klientów pozwala na budowanie silnej i dobrze postrzeganej marki.

content marketing a promocja szpitala

Jak reklamować usługi medyczne zgodnie z dobrymi praktykami?

Skupienie na wartościach i misji szpitala

Reklama szpitala powinna koncentrować się na wartościach i misji instytucji, a nie tylko na poszczególnych usługach. Ważne jest, aby podkreślać zaangażowanie w poprawę jakości opieki zdrowotnej i troskę o dobro pacjentów.

Promując placówkę medyczną, należy przede wszystkim komunikować jej wartości, wizję i cele strategiczne. W centrum przekazu powinno znaleźć się dobro pacjenta, dostępność i jakość świadczonych usług, zaangażowanie personelu, nowoczesność czy bezpieczeństwo. Takie przesłanie buduje wiarygodność i zaufanie do marki, pozwala pacjentom utożsamiać się z misją szpitala.

Oferta poszczególnych usług medycznych jest oczywiście ważna, jednak nie powinna dominować w przekazach promocyjnych. Skupienie się głównie na procedurach medycznych i nowym sprzęcie może sprawiać wrażenie, że placówka koncentruje się bardziej na osiąganiu zysków niż na potrzebach pacjentów.

Dobrze skonstruowana strategia komunikacji szpitala powinna pokazywać jegowartości, cele, kompetencje oraz powiązane z nimi konkretne działania i osiągnięcia. Ważne jest podkreślanie, w jaki sposób placówka realizuje swoją misję i w jakim stopniu pacjenci mogą na tym skorzystać. Przykłady konkretnych historii pacjentów, wywiady z lekarzami i pracownikami mogą pomóc w budowaniu wiarygodności przekazu.

Rzetelne informacje o oferowanych usługach

Ważne jest również, aby dostarczać rzetelnych informacji o oferowanych usługach. Reklama nie może wprowadzać w błąd ani obiecywać nieuzasadnionych korzyści. Szpitale powinny opierać się na faktach i danych dotyczących swoich osiągnięć oraz jakości świadczonych usług.

Wszystkie informacje na temat oferty medycznej szpitala powinny być prawdziwe, rzetelne i oparte na twardych danych. Nie wolno ulegać pokusie stosowania przesadnych haseł reklamowych czy obietnic bez pokrycia. Reklama szpitala powinna koncentrować się na faktycznych, potwierdzonych osiągnięciach, rekomendacjach i certyfikatach.

Placówki medyczne mają obowiązek informować pacjentów o oferowanych usługach w sposób zrozumiały i rzetelny. Obejmuje to zarówno zakres świadczonych świadczeń, jak i kwalifikacje oraz doświadczenie personelu. Informacje te są kluczowe dla pacjentów przy wyborze szpitala. Dlatego nie wolno ich zamieszczać w sposób niejednoznaczny lub wprowadzający w błąd.

Konieczne jest także podawanie informacji o kosztach poszczególnych usług oraz o ubezpieczeniach, z którymi szpital współpracuje. Brak przejrzystości w tym zakresie może budzić nieufność pacjentów i negatywnie wpływać na wizerunek placówki.

Rzetelna, oparta na faktach komunikacja usług medycznych jest jednym z filarów odpowiedzialnego marketingu szpitali. Reklama nie może obiecywać niczego, czego placówka nie jest w stanie zagwarantować. Tylko uczciwa i przejrzysta informacja pozwala pacjentom na świadomy wybór i buduje zaufanie do marki. Dlatego szpitale powinny skupiać się na komunikowaniu potwierdzonych kompetencji, osiągnięć i jakości świadczonych usług.

Promowanie sukcesów i innowacji

W reklamie warto pokazać sukcesy i innowacje wprowadzane przez szpital. Przykłady mogą obejmować unikatowe metody leczenia, nowoczesne technologie czy wyróżnienia w branży medycznej.

Sukcesy i osiągnięcia placówki medycznej są istotnym elementem jej promocji. Pokazują pacjentom, że szpital jest nowoczesny, stosuje bezpieczne i skuteczne metody leczenia oraz dba o rozwój i podnoszenie jakości świadczonych usług.

Przykłady sukcesów mogą obejmować:

 • Nowatorskie metody leczenia opracowane przez specjalistów szpitala.
 • Posiadanie najnowocześniejszego sprzętu medycznego, np. tomografów, rezonansów magnetycznych czy nowoczesnych laboratoriów.
 • Uzyskane akredytacje i certyfikaty potwierdzające wysoką jakość świadczeń.
 • Nagrody i wyróżnienia przyznane przez instytucje branżowe.
 • Udaną realizację skomplikowanych zabiegów medycznych.
 • Programy profilaktyczne i edukacyjne dedykowane pacjentom i społeczeństwu.

Informacje o sukcesach i osiągnięciach szpitala powinny być komunikowane na stronie internetowej placówki, w mediach społecznościowych oraz przez redakcje lokalnych mediów. Mogą także stanowić treść kampanii reklamowych w postaci case study. Pokazanie konkretnych przypadków i historii pacjentów, którym placówka pomogła, buduje zaufanie i wiarygodność.

Sukcesy szpitala są najlepszą i najbardziej wiarygodną formą jego promocji. Świadczą o rzeczywistych kompetencjach, zaangażowaniu w rozwój i poprawę jakości usług. Pokazują pacjentom, dlaczego warto zaufać tej placówce. Dlatego szpitale powinny chwalić się swoimi osiągnięciami i dzielić dobrymi informacjami z otoczeniem.

Potencjalne zagrożenia i pułapki w reklamowaniu szpitali

Ryzyko naruszenia prywatności pacjentów

Ryzyko naruszenia prywatności pacjentów to kwestia niezwykle istotna w dziedzinie ochrony zdrowia i stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań związanych z komunikacją marketingową placówek medycznych. Szpitale przetwarzają ogromne ilości danych osobowych, w tym wrażliwych informacji o stanie zdrowia pacjentów. Ujawnienie tych danych lub umożliwienie zidentyfikowania konkretnej osoby może narazić placówkę na poważne konsekwencje prawne.

Aby uniknąć naruszenia prywatności i złamania obowiązujących regulacji, szpitale powinny zachować szczególną ostrożność, publikując treści informacyjne i promocyjne. Należy unikać zamieszczania zdjęć pacjentów bez uzyskania ich pisemnej zgody. Podobnie jak podawania szczegółowych informacji o leczonych schorzeniach i przeprowadzonych procedurach medycznych. Dobrą praktyką jest również anonimizowanie danych pacjentów, które mają zostać wykorzystane do celów statystycznych czy badawczych.

Pomimo rosnącej presji ze strony mediów społecznościowych, szpitale powinny zachować umiar w udostępnianiu zdjęć i nagrań z sal operacyjnych oraz innych pomieszczeń medycznych. Nawet jeśli na fotografiach i filmach nie widać bezpośrednio twarzy pacjenta, istnieje ryzyko, że może on zostać zidentyfikowany po ubiorze, tatuażach czy innych charakterystycznych cechach. Dlatego wskazane jest bardzo ostrożne korzystanie z tego rodzaju materiałów w ramach działań marketingowych placówki medycznej.

wykorzystanie-social-media-przez-szpital

Krytyka ze strony konkurencji i społeczeństwa

Szpitale, które intensywnie promują swoje usługi, narażają się często na krytykę ze strony innych placówek medycznych oraz części opinii publicznej. Konkurencja może oskarżać agresywnie reklamujące się szpitale o nieuczciwą walkę o pacjentów i przedkładanie marketingu nad jakość świadczonych usług. Z kolei część społeczeństwa uważa, że szpitale powinny skupiać się przede wszystkim na skutecznym leczeniu i opiece nad chorymi, a nie na prowadzeniu kampanii reklamowych mających na celu zwiększenie udziału w rynku.

Aby uniknąć niepotrzebnych kontrowersji, szpitale powinny dbać o etyczne i rzetelne podejście do reklamy. Powinny unikać agresywnej i natrętnej promocji, która może budzić podejrzenie, że marketing jest dla nich ważniejszy niż dobro pacjentów. Dobrą praktyką jest również przeznaczanie części budżetu marketingowego na działania społeczne i edukacyjne. Edukacja społeczeństwa na temat profilaktyki zdrowotnej i promowanie zdrowego trybu życia to obszary, w których szpitale mają duże kompetencje i wiedzę. Działania w tych obszarach mogą poprawić wizerunek placówki w oczach opinii publicznej i zmniejszyć krytykę jej aktywności marketingowej.

Odpowiedzialność za nierzetelne informacje

Prowadząc działania marketingowe, szpitale ponoszą odpowiedzialność za jakość i rzetelność przekazywanych informacji. Publikowanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd komunikatów reklamowych może skutkować poważnymi konsekwencjami.

 1. Po pierwsze, szpitale narażają się na sankcje prawne za nierzetelną reklamę, która może zostać uznana za czyn nieuczciwej konkurencji. W skrajnym przypadku mogą nawet stracić możliwość prowadzenia działalności reklamowej przez pewien czas.
 2. Po drugie, mogą ponieść straty finansowe wynikające z utraty zaufania pacjentów i spadku liczby hospitalizacji. W sytuacji, gdy reklama szpitala zostanie uznana za wprowadzającą w błąd, placówka może mieć problem ze zrekompensowaniem pacjentom poniesionych kosztów i strat.
 3. Wreszcie, nieprawdziwe informacje w reklamie mogą poważnie nadszarpnąć wizerunek i reputację szpitala. Odbudowanie zaufania pacjentów i opinii publicznej może być długim procesem, który będzie wymagał przeprosin, transparentności w komunikacji i rzetelnej edukacji.

Dlatego kluczowe jest, aby treści reklamowe szpitali były zgodne z prawdą, rzetelne i oparte na faktach. Należy unikać przesadnych obietnic, nierzetelnych porównań z konkurencją i prezentowania niepełnych informacji. Każda reklama powinna być dokładnie sprawdzana przez wykwalifikowany personel medyczny przed publikacją. Tylko w ten sposób szpitale mogą uchronić się przed negatywnymi skutkami nierzetelnej promocji.

Bibliografia:


5.0
Oceń zawartość merytoryczną:
5/5 - (1 vote)
5.0
Oceń zawartość merytoryczną:
5/5 - (1 vote)
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Paweł Moczulski

Pasjonat marketingu i nowych technologii. Lubiący nieszablonowe podejście i nietypowe strategie rozwoju produktu. Głównodowodzący w Simpliteca.com

  BEZPŁATNY KURS MARKETINGU W WYBRANEJ BRANŻY

  ROZPOCZNIJ PRACĘ
  Z PROFESJONALISTAMI

  Paweł Moczulski
  właściciel Simpliteca.com

  Simpliteca.com to wyjątkowa firma. Tworzymy zgrany zespół specjalistów, który od 10 lat aktywnie wspiera małe i średnie firmy we wzroście i rozwoju. Przez te lata wspomogliśmy swoją wiedzą i doświadczeniem setki podmiotów, które dziś funkcjonują jako monopoliści w swoim obszarze.

  Pracujemy zdalnie, nie mamy swojego biura. Mimo to, tworzymy świetną atmosferę, budujemy długoletnie relacje i działamy efektywniej niż wiele tradycyjnych agencji marketingowych.

  Jeśli tylko czujesz, że Twoja firma stoi w miejscu, wskaźniki wzrostu dawno przestały rosnąć, a konkurencja odbiera Ci kolejnych klientów – odezwij się. Na pewno pomożemy!


  simpliteca@simpliteca.com+48 798 303 263Dołącz do nas

   Formularz kontaktowy

   Interesuje mnie

   Mój budżet miesięczny

   KORZYSTAMY Z

   meta
   google ads
   Google Analytics Logo
   google data studio
   brand24
   meta google ads Google Analytics Logo google data studio brand24